Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych klientów jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach mający siedzibę przy ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice, reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

  2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych - Agnieszkę KOTWAS, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem email: agnieszka.kotwas@mops-myslowice.pl

  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach rozpatrzenia złożonych wniosków o świadczenie/świadczenia wynikające z działalności statutowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

  4. Dane osobowe będą przekazywane następującym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych: podmiotom, z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt;

  6. Każda osoba, której danymi dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania;

  7. Każda osoba, której danymi dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;

  9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Izabella Nowak

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:RODO w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Sebastian Pochopień
Data publikacji:24.05.2018 14:09
Informację aktualizował:Magdalena Bożek
Data aktualizacji:10.01.2020 09:24